Ἁγνὴ Παρθένε

 · Зместу на 5 хв. чытання

Ἁγνὴ Παρθένε — гімн да Багамаці

.Aα.Ἁγνὴ Παρθένε Δέσποινα, ἄχραντε Θεοτόκε,\ R: Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε.\ 1.Aβ.Παρθὲνε μὴτηρ ἄνασσα, πανένδροσέ τε πόκε.R\ 1.Bα.Ὑψηλοτέρα οὐρανῶν ἀκτίνων λαμπροτέρα,R\ 1.Bβ.Χαρὰ παρθενικῶν χορῶν ἀγγέλων ὑπερτέρα.R\ 1.Γα.Ἐκλαμπροτέρα οὐρανῶν, φωτὸς καθαρωτέρα,R\ 1.Γβ.Τῶν οὐρανίων στρατιῶν, πασῶν ἁγιωτέρα.R\Агнí Партхéне Дéспина, Áхранте Тхеотóке, Р: Хéре Нíмфи Анíмфефте. "Партхéне Мíтир Áнасса, Панéндросе те пóке.Р" "Ипсилотéра Уранóн, актíнон лампротéра,Р" "Харá партхеникóн хорóн, ангéлон ипертéра,Р" "Еклампротéра уранóн фотóс катхаротéра,Р" "Тон Уранíон стратиóн пасóн агиотéра.Р\\\\\\ \\”""O pure and virgin Lady,/ O spotless Theotokos\ R: Rejoice, O unwedded Bride!\ O Virgin Queen and Mother/ O dewy fleece most sacred \ O height transcending heaven above/ O beam of light most radiant \ O joy of chaste and virgin maids/ surpassing all the angels \ O brilliant light of heaven above/ most clear and most radiant \ Commanding chief of heavenly hosts/ O holiest of holies
2.Aα.Μαρία ἀειπάρθενε κόσμου παντὸς Κυρία,R\ 2.Aβ.Ἄχραντε νύμφη πάναγνε, Δέσποινα Παναγία.R\ 2.Bα.Μαρία νύμφη ἄνασσα, χαρᾶς ἡμῶν αἰτία,R\ 2.Bβ.Κόρη σεμνή, Βασίλισσα, Μήτηρ ὑπεραγία.R\ 2.Γα.Τιμιωτέρα Χερουβείμ, ὑπερενδοξοτέρα,R\ 2.Γβ.Τῶν ἀσωμάτων Σεραφείμ, τῶν θρόνων ὑπερτέρα.RМарíа Аипáртхене кóсму пантóс Кирíа, Р Áхранте Нíмфи Пáнагне, Дéспина Панагíа, Р Марíа Нíмфи Áнасса, харáс имóн етíа, Р Корí семнí Васíлисса, Мíтир иперагíа, Р Тимиотéра Херувíм, иперендоxотéра Р Тон асомáтон Серафíм, тон Тхрóнон ипертéра. РO ever-virgin Mary/ O Mistress of creation \ O Bride all-pure and spotless/ O Lady all-holy \ O holy Mary, Bride and Queen/ and cause of our rejoicing \ O Maiden Queen most hon'rable/ O Mother most holy \ More precious than the cherubim/ more glorious than the seraphim \ Surpassing principalities/ dominions, thrones and powers
3.Aα.Χαῖρε τὸ ᾆσμα Χερουβείμ, χαῖρε ὕμνος ἀγγέλων,R\ 3.Aβ.Χαῖρε ᾠδὴ τῶν Σεραφείμ, χαρὰ τῶν ἀρχαγγέλων.R\ 3.Bα.Χαῖρε εἰρήνη καὶ χαρά, λιμὴν τῆς σωτηρίας,R\ 3.Bβ.Παστὰς τοῦ Λόγου ἱερά, ἄνθος τῆς ἀφθαρσίας.R\ 3.Γα.Χαῖρε παράδεισε τρυφῆς, ζωῆς τε αἰωνίας.R\ 3.Γβ.Χαῖρε τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, πηγὴ ἀθανασίας.RХéре то áсма Херувíм, хéре íмнос ангéлон, Р Хéре одí тон Серафíм, харá тóн Архангéлон, Р Хéре ирíни ке харá, лимíн тис сотирíас, Р Пастáс ту Лóгу иерá, áнтхос тис афтхарсíас, Р Хéре Парáдисе трифíс, зоíс те еонíас, Р Хéре то xíлон тис зоíс, пигí атханасíас. РRejoice, song of the cherubim/ Rejoice, hymn of the angels \ Rejoice, ode of the seraphim/ and joy of the archangels \ Rejoice, O peace; Rejoice, O joy/ and haven of salvation \ O bridal chamber of the Word/ unfading, fragrant blossom \ Rejoice, delight of paradise/ Rejoice, life everlasting \ Rejoice, O holy tree of life/ and fount of immortality
4.Aα.Σὲ ἱκετεύω Δέσποινα, σὲ νῦν ἐπικαλοῦμαι.R\ 4.Aβ.Σὲ δυσωπῶ Παντάνασσα, σὴν χάριν ἐξαιτοῦμαι.R\ 4.Bα.Κόρη σεμνὴ καὶ ἄσπιλε, Δέσποινα Παναγία,R\ 4.Bβ.Επάκουσόν μου, άχραντε, κόσμου παντός Κυρία,R[]{#anchor}[ 3]\ 4.Γα.Ἀντιλαβοῦ μου, ρῦσαί με ἀπὸ τοῦ πολεμίουR\ 4.Γβ.Καὶ κληρονόμον δεῖξόν με ζωῆς τῆς αἰωνίου.R"\\\\\\\""С е икетéво Дéспина, Се, нин, епикалúме,Р" "Се дисопó Пантáнасса, Син хáрин еxетúме.Р" "Корí семнí ке áспиле, Дéспина Панагíа,Р" "Епáкусóн му, áхранте, Кóсму пантóс кирíа,Р[3]" "Антилавú му, рíсе ме апó ту полемíу,Р" "Ке клиронóмон дíxон ме зоíс тис еонíу.Р\\\\\\\ """