Ἁγνὴ Παρθένε

 · Зместу на 5 хв. чытання

Ἁγνὴ Παρθένε — гімн да Багамаці

+———————–+———————–+———————–+ | .Aα.Ἁγνὴ Παρθένε | \Агнí Партхéне | O pure and virgin | | Δέσποινα, ἄχραντε | Дéспина, | Lady,/ O spotless | | Θεοτόκε,\ | Áхранте Тхеотóке, | Theotokos\ | | R: Χαῖρε νύμφη | | R: Rejoice, O | | ἀνύμφευτε.\ | Р: Хéре Нíмфи | unwedded Bride!\ | | 1.Aβ.Παρθὲνε μὴτηρ | Анíмфефте. | O Virgin Queen and | | ἄνασσα, πανένδροσέ τε | | Mother/ O dewy fleece | | πόκε.R\ | "Партхéне | most sacred \ | | 1.Bα.Ὑψηλοτέρα | Мíтир Áнасса, | O height transcending | | οὐρανῶν ἀκτίνων | Панéндросе те | heaven above/ O beam | | λαμπροτέρα,R\ | пóке.Р" | of light most | | 1.Bβ.Χαρὰ παρθενικῶν | | radiant \ | | χορῶν ἀγγέλων | "Ипсилотéра Уранóн, | O joy of chaste and | | ὑπερτέρα.R\ | актíнон | virgin maids/ | | 1.Γα.Ἐκλαμπροτέρα | лампротéра,Р" | surpassing all the | | οὐρανῶν, φωτὸς | | angels \ | | καθαρωτέρα,R\ | "Харá партхеникóн | O brilliant light of | | 1.Γβ.Τῶν οὐρανίων | хорóн, ангéлон | heaven above/ most | | στρατιῶν, πασῶν | ипертéра,Р" | clear and most | | ἁγιωτέρα.R | | radiant \ | | | "Еклампротéра уранóн | Commanding chief of | | | фотóс катхаротéра,Р" | heavenly hosts/ O | | | | holiest of holies | | | "Тон Уранíон | | | | стратиóн пасóн | | | | агиотéра.Р\\\\\\ | | | | \\”"" | | +———————–+———————–+———————–+ | 2.Aα.Μαρία ἀειπάρθενε | Марíа Аипáртхене | O ever-virgin Mary/ O | | κόσμου παντὸς | кóсму пантóс Кирíа, Р | Mistress of | | Κυρία,R\ | Áхранте Нíмфи | creation \ | | 2.Aβ.Ἄχραντε νύμφη | Пáнагне, Дéспина | O Bride all-pure and | | πάναγνε, Δέσποινα | Панагíа, Р Марíа | spotless/ O Lady | | Παναγία.R\ | Нíмфи Áнасса, харáс | all-holy \ | | 2.Bα.Μαρία νύμφη | имóн етíа, Р Корí | O holy Mary, Bride | | ἄνασσα, χαρᾶς ἡμῶν | семнí Васíлисса, | and Queen/ and cause | | αἰτία,R\ | Мíтир иперагíа, Р | of our rejoicing \ | | 2.Bβ.Κόρη σεμνή, | Тимиотéра Херувíм, | O Maiden Queen most | | Βασίλισσα, Μήτηρ | иперендоxотéра Р Тон | hon'rable/ O Mother | | ὑπεραγία.R\ | асомáтон Серафíм, тон | most holy \ | | 2.Γα.Τιμιωτέρα | Тхрóнон ипертéра. Р | More precious than | | Χερουβείμ, | | the cherubim/ more | | ὑπερενδοξοτέρα,R\ | | glorious than the | | 2.Γβ.Τῶν ἀσωμάτων | | seraphim \ | | Σεραφείμ, τῶν θρόνων | | Surpassing | | ὑπερτέρα.R | | principalities/ | | | | dominions, thrones | | | | and powers | +———————–+———————–+———————–+ | 3.Aα.Χαῖρε τὸ ᾆσμα |  Хéре то áсма | Rejoice, song of the | | Χερουβείμ, χαῖρε | Херувíм, хéре íмнос | cherubim/ Rejoice, | | ὕμνος ἀγγέλων,R\ | ангéлон, Р Хéре одí | hymn of the angels \ | | 3.Aβ.Χαῖρε ᾠδὴ τῶν | тон Серафíм, харá тóн | Rejoice, ode of the | | Σεραφείμ, χαρὰ τῶν | Архангéлон, Р Хéре | seraphim/ and joy of | | ἀρχαγγέλων.R\ | ирíни ке харá, лимíн | the archangels \ | | 3.Bα.Χαῖρε εἰρήνη καὶ | тис сотирíас, Р | Rejoice, O peace; | | χαρά, λιμὴν τῆς | Пастáс ту Лóгу иерá, | Rejoice, O joy/ and | | σωτηρίας,R\ | áнтхос тис | haven of salvation \ | | 3.Bβ.Παστὰς τοῦ Λόγου | афтхарсíас, Р Хéре | O bridal chamber of | | ἱερά, ἄνθος τῆς | Парáдисе трифíс, зоíс | the Word/ unfading, | | ἀφθαρσίας.R\ | те еонíас, Р Хéре то | fragrant blossom \ | | 3.Γα.Χαῖρε παράδεισε | xíлон тис зоíс, пигí | Rejoice, delight of | | τρυφῆς, ζωῆς τε | атханасíас. Р | paradise/ Rejoice, | | αἰωνίας.R\ | | life everlasting \ | | 3.Γβ.Χαῖρε τὸ ξύλον | | Rejoice, O holy tree | | τῆς ζωῆς, πηγὴ | | of life/ and fount of | | ἀθανασίας.R | | immortality | +———————–+———————–+———————–+ | 4.Aα.Σὲ ἱκετεύω | "\\\\\\\""С | I supplicate thee, | | Δέσποινα, σὲ νῦν | е | Lady/ I humbly call | | ἐπικαλοῦμαι.R\ | икетéво Дéспина, Се, | upon thee \ | | 4.Aβ.Σὲ δυσωπῶ | нин, епикалúме,Р" | O Queen of all, I beg | | Παντάνασσα, σὴν χάριν | | thee/ to grant me thy | | ἐξαιτοῦμαι.R\ | "Се дисопó | favor \ | | 4.Bα.Κόρη σεμνὴ καὶ | Пантáнасса, Син хáрин | O spotless and most | | ἄσπιλε, Δέσποινα | еxетúме.Р" | honored maid/ O Lady | | Παναγία,R\ | | all holy \ | | 4.Bβ.Επάκουσόν μου, | "Корí семнí ке | [I call upon thee | | άχραντε, κόσμου | áспиле, Дéспина | fervently/ thou | | παντός | Панагíа,Р" | temple most | | Κυρία,R[]{#anchor}[[ | | holy][]{#anchor-1}\ | | 3]\ | | 4.Γα.Ἀντιλαβοῦ μου, | "Антилавú му, рíсе | O thou my help, | | ρῦσαί με ἀπὸ τοῦ | ме апó ту полемíу,Р" | deliver me/ from harm | | πολεμίουR\ | | and all adversity \ | | 4.Γβ.Καὶ κληρονόμον | "Ке клиронóмон дíxон | And by thy prayers | | δεῖξόν με ζωῆς τῆς | ме зоíс тис | show me to be/ an | | αἰωνίου.R | еонíу.Р\\\\\\\ | heir of immortality | | | """ | | +———————–+———————–+———————–+