Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ

 · Зместу на 1 хвіліну чытання

Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ

Раман Салодкапевец ці Георгі Пісідыйскі

+———————————–+———————————–+ | Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ | Ти ѵпэрмахо стратиго та | | νικητήρια,\ | нікітиріа, | | ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν | | | εὐχαριστήρια,\ | ос лѵтроѳеіса тон деінон | | ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, | эўхарістиріа, | | Θεοτόκε.\ | | | Ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος | анаграфо соі и поліс соѵ, | | ἀπροσμάχητον,\ | Ѳэотокэ. | | ἐκ παντοίων με κινδύνων | | | ἐλευθέρωσον,\ | Алл ос эхоѵса то кратос | | ἵνα κράζω σοί: Χαῖρε Νύμφη | апросмахитон, | | ἀνύμφευτε. | | | | эк пантоіон мэ кіндѵнон | | | элнѵѳэросон, | | | | | | іна кразо соі: Хаірэ Нѵмфи | | | анѵмфэѵтэ. | +———————————–+———————————–+

Unto the Defender General the dues of victory,

and for the deliverance from woes, the thanksgiving

I, Thy city, ascribe Thee, O Theotokos.

And having your might unassailable,

deliver me from all danger

so that I may cry unto Thee:

Rejoice, O Bride unwedded.