Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ

 · Зместу на 1 хвіліну чытання

Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ

Раман Салодкапевец ці Георгі Пісідыйскі

Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια,\ ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια,\ ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε.\ Ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον,\ ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον,\ ἵνα κράζω σοί: Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε.Ти ѵпэрмахо стратиго та нікітиріа, ос лѵтроѳеіса тон деінон эўхарістиріа, анаграфо соі и поліс соѵ, Ѳэотокэ. Алл ос эхоѵса то кратос апросмахитон, эк пантоіон мэ кіндѵнон элнѵѳэросон, іна кразо соі: Хаірэ Нѵмфи анѵмфэѵтэ
3.Aα.Χαῖρε τὸ ᾆσμα Χερουβείμ, χαῖρε ὕμνος ἀγγέλων,R\ 3.Aβ.Χαῖρε ᾠδὴ τῶν Σεραφείμ, χαρὰ τῶν ἀρχαγγέλων.R\ 3.Bα.Χαῖρε εἰρήνη καὶ χαρά, λιμὴν τῆς σωτηρίας,R\ 3.Bβ.Παστὰς τοῦ Λόγου ἱερά, ἄνθος τῆς ἀφθαρσίας.R\ 3.Γα.Χαῖρε παράδεισε τρυφῆς, ζωῆς τε αἰωνίας.R\ 3.Γβ.Χαῖρε τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, πηγὴ ἀθανασίας.RХéре то áсма Херувíм, хéре íмнос ангéлон, Р Хéре одí тон Серафíм, харá тóн Архангéлон, Р Хéре ирíни ке харá, лимíн тис сотирíас, Р Пастáс ту Лóгу иерá, áнтхос тис афтхарсíас, Р Хéре Парáдисе трифíс, зоíс те еонíас, Р Хéре то xíлон тис зоíс, пигí атханасíас. Р

Unto the Defender General the dues of victory,

and for the deliverance from woes, the thanksgiving

I, Thy city, ascribe Thee, O Theotokos.

And having your might unassailable,

deliver me from all danger

so that I may cry unto Thee:

Rejoice, O Bride unwedded.