15. Past Tenses

15.1 Past tense formation

Belarusian verbal aspect is similar to Russian and Ukrainian. Consult a text on one of these languages for more information on verbal aspect. Belarusian has two past tenses, the past perfect and the past imperfect. The past tense form is conjugated for gender and number, but not for person. The past tense is formed from the infinitive of the appropriate aspect.

Мы шмат рабі́лі, калі́ жы́лі там. We were getting a lot done while we were living there.*   td>Я пазнаё́міўся з ім, калі́ прые́хаў. I met him when I arrived.*</td>
Густа́я і чо́рная вада́ цякла́ ці́ха і спако́йна. The thick and black water flowed quietly and peacefully.*      

Infinitives with the ending -ць form the past tense by -acing the final -ць w to form the masculin -ло to form the neuter, -ла to form the feminine, or -лі to form the plural. If unaccented, the neuter ending is -**ла`.

Infin. br /> asc. eut. em. Pl.
быць to be* ыў ыло́ ыла́ былі́
жыць to live* ыў ыло́ ыла́ жылі́
чыта́ць to read* ыта́ў ыта́ла ыта́ла чыта́лі

15.2 Past tense of verbs ending in -чы or -ці

The past tense of these verbs really just have to be memorized. If the masculine form ends in , the verb is conjugated for the other genders by replacing the final with the proper ending, -er - -ла, or -**лі.

ве́сці to bring*<br / ёў яло́ яла́ вялі́
есць to eat* ў ́ла ́ла е́лі
ісці́ to go* шо́ў шло́ шла́ ішлі́
кла́сці to put* лаў ла́ла ла́ла кла́лі
кра́сці to steal* раў ра́ла ра́ла кра́лі
се́сці to sit* еў е́ла е́ла се́лі
цвісці́ to bloom* віў віло́ віла́ цвілі́

If the masculine past tense form ends in a consonant, the other genders are formed by simply adding the appropriate ending to the end of the masculine form.

Infin. br /> asc. eut. em. Pl.
бе́гчы o run ег е́гла е́гла бе́глі
берагчы́ to take care of бяро́г ерагло́ ерагла́ ераглі́
валачы́ o drag ало́к алакло́ алакла́ валаклі́
ле́гчы o lie down<br ёг ягло́ ягла́ ляглі́
магчы́ o be able to<b ог агло́ агла́ маглі́
пячы́ o bake ёк якло́ якла́ пяклі́
сячы́ o cut up ек е́кла е́кла се́клі
стры́гчы o cut [hair]<br трыг трыгло́ трыгла́ стрыглі́
ве́зці o transport<br ёз язло́ язла́ вязлі́
ле́зці o climb ез е́зла е́зла ле́злі
не́сці o carry ёс е́сла е́сла не́слі
паме́рці o die амё́р аме́рла аме́рла паме́рлі
пе́рці o make one’s w ёр е́рла е́рла пе́рлі
це́рці o rub ёр е́рла е́рла це́рлі

15.3 Past tense of verbs ending in -нуць

Most verbs ending in -нуць** form the past tense normally, but there are a few irregular ones that just have to be memorized. These ones form the masculine past tense by removing the -нуць ending. The other genders are formed by adding the appropriate ending.

глу́хнуць o go deaf лух лу́хла лу́хла глу́хлі
зні́кнуць o disappear<br нік ні́кла ні́кла зні́клі
ме́рзнуць o freeze ёрз е́рзла е́рзла ме́рзлі
прані́кнуць o penetrate рані́к рані́кла рані́кла прані́клі
прывы́кнуць o get used to<br / рывы́к рывы́кла рывы́кла прывы́клі
со́хнуць o become dry<b ох о́хла о́хла со́хлі
узні́кнуць o arise зні́к зні́кла зні́кла узні́клі
15. Past Tenses - This section undergoes a massive reconstruction. Please visit later for a stable version.