18. Verbs of Motion

There is a set of verbs expressing motion, whose imperfective aspect has two distinct parts, the indeterminate form and the determinate form. The determinate form is used when expressing a distinct progression from one point to another. The indeterminate form is used in all other instances.

Indet. br /> br /> eter.   br />  
хадзі́ць br /> br /> сці́   br /> ‘to walk’
  аджу́ о́дзім br /> іду́ дзё́м  
  о́дзіш о́дзіце br /> іде́ш дзяце́<br /  
  о́дзіць о́дзяць br /> ідзе́ ду́ць  
  br /> br /> br />   br />  
  адзі́ў адзі́лі br /> ішо́ў шлі́  
  адзі́ла<br br /> br /> ішло́ br />  
  адзі́ла<br br /> br /> ішла́ br />  
е́здзіць br /> br /> ́хаць   br /> to go [by transport]
  ́зджу ́здзім br /> е́ду ́дзеш  
  ́здзіш ́здзіце br /> е́дзеш ́дзеце<br /  
  ́здзіць ́здзяць br /> е́дзе ́дуць  
  br /> br /> br />   br />  
  ́здзіў ́здзілі br /> е́хаў ́халі  
  ́здзіла<br br /> br /> е́хала br />  
  ́здзіла<br br /> br /> е́хала br />  
бе́гаць br /> br /> е́гчы   br /> ‘to run’
  е́гаю е́гаем br /> бягу́ яжы́м  
  е́гаеш е́гаеце br /> бяжы́ш яжы́це<br /  
  е́гае е́гаюць br /> бяжы́ць ягу́ць<br /  
  br /> br /> br />   br />  
  е́гаў е́галі br /> бе́г е́глі  
  е́гала<br / br /> br /> бе́гла br />  
  е́гала<br / br /> br /> бе́гла br />  
вадзі́ць br /> br /> е́сці   br /> ‘to lead’
  аджу́ о́дзім br /> вяду́ ядзё́м<br /  
  о́дзім о́дзіце br /> вядзе́ш едзяце́<br  
  о́дзіць о́дзяць br /> вядзе́ яду́ць<br /  
  br /> br /> br />   br />  
  адзі́ў адзі́лі br /> вёў ялі́  
  адзі́ла<br br /> br /> вяло́ br />  
  адзі́ла<br br /> br /> вяла́ br />  
вазі́ць br /> br /> е́зці   br /> ‘to transport’
  ажу́ о́зім br /> вязу́ язё́м  
  о́зіш о́зіце br /> вязе́ш езяце́<br /  
  о́зіць о́зяць br /> вязе́ язу́ць<br /  
  br /> br /> br />   br />  
  азі́ў азі́лі br /> вёз е́злі  
  азі́ла<br / br /> br /> ве́зла br />  
  азі́ла<br / br /> br /> ве́зла br />  
ганя́ць br /> br /> наць   br /> ‘to chase’
  аня́ю аня́ем br /> ганю́ о́нім  
  аня́еш аня́еце br /> го́ніш о́ніце<br /  
  аня́е аня́юць br /> го́ніць о́няць<br /  
  br /> br /> br />   br />  
  аня́ў аня́лі br /> гнаў на́лі  
  аня́ла<br / br /> br /> гна́ла br />  
  аня́ла<br / br /> br /> гна́ла br />  
кача́ць br /> br /> аціць   br /> ‘to roll’
  ача́ю ача́ем br /> качу́ о́цім  
  ача́еш ача́еце br /> ко́цім о́ціце<br /  
  ача́е ача́юць br /> ко́ціць о́цяць<br /  
  br /> br /> br />   br />  
  ача́ў ача́лі br /> каці́ў аці́лі<br /  
  ача́ла<br / br /> br /> каці́ла br />  
  ача́ла<br / br /> br /> каці́ла br />  
лазіць br /> br /> е́зці   br /> ‘to climb’
  а́жу а́зім br /> ле́зу е́зем  
  а́зіш а́зіце br /> ле́зеш е́зеце<br /  
  а́зіць а́зяць br /> ле́зе е́зуць<br /  
  br /> br /> br />   br />  
  а́зіў а́зілі br /> лез е́злі  
  а́зіла<br / br /> br /> ле́зла br />  
  а́зіла<br / br /> br /> ле́зла br />  
лята́ць br /> br /> яце́ць   br /> ‘to fly’
  ята́ю ята́ем br /> лячу́ яці́м  
  ята́еш ята́еце br /> ляці́ш яці́це<br /  
  ята́е ята́юць br /> ляці́ць яця́ць<br /  
  br /> br /> br />   br />  
  ята́ў ята́лі br /> ляце́ў яце́лі<br /  
  ята́ла<br / br /> br /> ляце́ла br />  
  ята́ла<br / br /> br /> ляце́ла br />  
насі́ць br /> br /> е́сці   br /> ‘to carry’
  ашу́ о́сім br /> нясу́ ясё́м  
  о́сіш о́сіце br /> нясе́ш есяце́<br /  
  о́сіць о́сяць br /> нясе́ ясу́ць<br /  
  br /> br /> br />   br />  
  асі́ў асі́лі br /> нёс е́слі  
  асі́ла<br / br /> br /> не́сла br />  
  асі́ла<br / br /> br /> не́сла br />  
цяга́ць br /> br /> ягну́ць   br /> ‘to pull’
  яга́ю яга́ем br /> цягну́ я́гнем<br /  
  яга́еш яга́еце br /> ця́гнеш я́гнеце<br  
  яга́е яга́юць br /> ця́гне я́гнуць<br  
  br /> br /> br />   br />  
  яга́ў яга́лі br /> цягну́ў ягну́лі<br  
  яга́ла<br / br /> br /> цягну́ла br />  
  яга́ла<br / br /> br /> цягну́ла br />  
18. Verbs of Motion - This section undergoes a massive reconstruction. Please visit later for a stable version.