Максім Севелеў-Дуброўнік

Афіліяцыя: FIAS, ENS (гл. ніжэй)
Знешнія профілі:
ResearchGate
ORCID
Google Scholar

Праекты ў мовазнаўстве

1 Персідская мова, іўрыт

Падрыхтоўка да выдання тэкстаў семінараў ENS і FIAS (2016) па персідскай мове.

Апрацоўка французскай рэдакцыі выдання حمید فروخ‎ «ما فارسی بلدیم».

Навукова-даследчыя семінары па семіцкаму сінтаксісу і марфалогіі (матэрыялы 2012—2018, англ.)

Падрыхтоўка і разметка матэрыялаў для séminaire d’ouverture linguistique (section d’hébreu) ENS — 1) ‎הורוויץ‎ 2) ‏אורה קוץ

Ініцыятыва запісваць персідскую мову лацінкай — секцыя FIAS.

2 Беларуская і славяншчына

Тры беларускія графічныя сістэмы

Беларускія тэксты. Пробнікі для тэставання беларускіх графічных сістэм (кір, łac, اراب). (Застаюцца памылкі, выявы не заўсёды дарэчныя)

Унармаванне беларускае арабіцы.

→ Вяртанне ва ўжытак беларускае лацінкі (захоўваючы прымат кірыліцы) праз публікацыю / друк / фармаванне корпусу беларускамоўнага лацінаграфічнага кантэнту, найперш — літаратурнага. Зрабіць дасяжнымі ў лацінцы асноўныя беларусаўтваральныя творы. 1) Вучэбныя тэксты лацінкай, 2) Распаўсюджванне афіцыйных (23.08.2008) правілаў беларускае арфаграфіі на дзяржаўны лацінскі алфавіт (23.11.2000).

→ Фіналізацыя адміністрацыйных дакументаў (AFNIL, ISSN @ BNF) для беларускамоўнай серыі ў Vodary Paris.

Глаголіца

Арганізацыя séminaire des études slaves, падрыхтоўка рускамоўнае дыдактыкі глаголіцы. Першая спроба — «Віні-Пух» глаголіцаю. Як толькі выйдзе « Le petit corpus de textes russes » par Hardt, трансляцыя ў глаголіцу.

Пераклады

Філасофскія творы Герберта Г. Ўэлса на беларускую і рускую: у стане перакладу («Першае і апошняе», «Бог — нябачны ўладар»).

→ Збор персідскае паэзіі XI—XVI стст. на беларускую: у стане перакладу (Рудакі, Ібн Сіна, Хайам, Саадзі, Гафіз, Джамі).

Артыкулы

Inchoative-causative alternation in Persian, M.Seveleu-Dubrovnik. Middle-Eastern languages and linguistic theory, 2015 (pp. 89—97), G.Lang, B.Simons (editors). Ключавыя словы: COS-дзеясловы, дзеясловы змены стану, каўзатыў, пераходны дзеяслоў, інхаатыўны дзеяслоў, інхаатыў.

Encoding of the TAM features during predication in the verbless Biblical Hebrew phrases, with contrast from Arabic. M.Seveleu-Dubrovnik, dissertation, 2017. Keywords: minimalist approach, TAM features (tense, aspect, mode), copula, verbless, beth essentiae, absolute infinitive, movement, existentials.

3 Моўнае планаванне

Як (не) трэба рэанімаваць мову. Персідскі і яўрэйскі прыклады з 19 ст. (англ.)

Як (не) трэба рэанімаваць мову—2. Малайская мова перад тварам глабалізацыі. (англ.)

Накіды

Трасянка (англ.) — Хаджэнне Зосімы да брамінаўКентум і сатэмБеларускія народныя песніБеларуская IT-тэрміналогіяЧаму трэба вучыць літаратурную арабскую мову

БлогДыскурс беларускі

Прылады

Афіліяцыя

Да­след­чык ва ўста­но­ве FIASFedera­tive Ins­ti­tute for Ad­van­ced Stu­dy, прыбл. перакл. «Аб’яд­на­ны ін­с­ты­тут пер­спек­тыў­ных да­след­ван­няў» ў Па­ры­жы. Пра­ек­ты ў га­лі­не мо­ва­знаў­ства: сла­вян­скія, бліж­не­ўсход­нія мо­вы; моў­нае пла­на­ван­не. PhD (кан­ды­дат на­вук, 2017), ра­ней на­ву­чаў­ся ў ENSÉcole Normale Su­pé­rieure, вым. Эколь Нар­ма́ль Сю­пер’ёр, літ. Вы­шэй­шая Нар­маль­ная Шко­ла (2010—14).

Член рэ­дак­цый­най ка­ле­гіі ін­сты­ту­та FIAS | вы­да­вец і засна­валь­нік мар­кі Vodary Paris (тво­ры су­свет­ных лі­та­ра­тур у ары­гі­на­ле) | кан­тэнт­ны рэ­фе­рэнт бе­ла­рус­кай сек­цыі Ініцыятывы OAR за адкрыты доступ да навуковага кантэнту.

Identity names: Максим Севелев-Дубровник, Максім Севелеў-Дуброўнік, Maxime Seveleu-Dubrovnik
Максім Севелеў-Дуброўнік - Maxime Seveleu-Dubrovnik