Максім Севелеў-Дуброўнік

Афіліяцыя: FIAS, ENS (гл. ніжэй)
Знешнія профілі:
ResearchGate
ORCID
Google Scholar

Праекты ў мовазнаўстве

1 Персідская мова, іўрыт

Падрыхтоўка да выдання тэкстаў семінараў ENS і FIAS (2016) па персідскай мове.

Апрацоўка французскай рэдакцыі выдання حمید فروخ‎ «ما فارسی بلدیم».

Навукова-даследчыя семінары па семіцкаму сінтаксісу і марфалогіі (матэрыялы 2012—2018, англ.)

Падрыхтоўка і разметка матэрыялаў для séminaire d’ouverture linguistique (section d’hébreu) ENS — 1) ‎הורוויץ‎ 2) ‏אורה קוץ

2 Беларуская і славяншчына

Беларуская дыдактыка

Дыдактычныя беларускія тэксты для вывучаючых беларускую мову. Таксама лацінскімі літарамі. (Застаюцца памылкі, выявы не заўсёды дарэчныя)

Беларуская арабіца.

→ Вяртанне ва ўжытак беларускае лацінкі (захоўваючы прымат кірыліцы) праз публікацыю / друк / фармаванне корпусу беларускамоўнага лацінаграфічнага кантэнту, найперш — літаратурнага. Зрабіць дасяжнымі ў лацінцы асноўныя беларусаўтваральныя творы. 1) Вучэбныя тэксты лацінкай, 2) Распаўсюджванне афіцыйных (23.08.2008) правілаў беларускае арфаграфіі на дзяржаўны лацінскі алфавіт (23.11.2000).

Глаголіца

Арганізацыя séminaire des études slaves, падрыхтоўка рускамоўнае дыдактыкі глаголіцы. Першая спроба — «Віні-Пух» глаголіцаю. Як толькі выйдзе « Le petit corpus de textes russes » par Hardt, трансляцыя ў глаголіцу.

Пераклады

Філасофскія творы Герберта Г. Ўэлса на беларускую і рускую: у стане перакладу («Першае і апошняе», «Бог — нябачны ўладар»).

→ Збор персідскае паэзіі XI—XVI стст. на беларускую: у стане перакладу (Рудакі, Ібн Сіна, Хайам, Саадзі, Гафіз, Джамі).

→ Эсперанта: падрыхтоўка сайта «Мова эсперанта». Падрыхтоўка да друку кароткай анталогіі беларускіх твораў на эсперанта.

Артыкулы

Inchoative-causative alternation in Persian, M.Seveleu-Dubrovnik. Middle-Eastern languages and linguistic theory, 2015 (pp. 89—97), G.Lang, B.Simons (editors). Ключавыя словы: COS-дзеясловы, дзеясловы змены стану, каўзатыў, пераходны дзеяслоў, інхаатыўны дзеяслоў, інхаатыў.

Encoding of the TAM features during predication in the verbless Biblical Hebrew phrases, with contrast from Arabic. M.Seveleu-Dubrovnik, dissertation, 2017. Keywords: minimalist approach, TAM features (tense, aspect, mode), copula, verbless, beth essentiae, absolute infinitive, movement, existentials.

3 Моўнае планаванне

Як (не) трэба рэанімаваць мову. Персідскі і яўрэйскі прыклады з 19 ст. (англ.)

Як (не) трэба рэанімаваць мову—2. Малайская мова перад тварам глабалізацыі. (англ.)

Накіды

Трасянка (англ.) — Хаджэнне Зосімы да брамінаўКентум і сатэмБеларускія народныя песніБеларуская IT-тэрміналогіяЧаму трэба вучыць літаратурную арабскую мову

БлогДыскурс беларускі

Прылады

Афіліяцыя

Да­след­чык ва ўста­но­ве FIASFedera­tive Ins­ti­tute for Ad­van­ced Stu­dy, прыбл. перакл. «Аб’яд­на­ны ін­с­ты­тут пер­спек­тыў­ных да­след­ван­няў» ў Па­ры­жы. Пра­ек­ты ў га­лі­не мо­ва­знаў­ства: сла­вян­скія, бліж­не­ўсход­нія мо­вы. PhD (кан­ды­дат на­вук, 2017), ра­ней на­ву­чаў­ся ў ENSÉcole Normale Su­pé­rieure, вым. Эколь Нар­ма́ль Сю­пер’ёр, літ. Вы­шэй­шая Нар­маль­ная Шко­ла (2010—14).

Рэ­дак­тар у Vodary Paris (тво­ры су­свет­ных лі­та­ра­тур у ары­гі­на­ле).

Identity names: Максим Севелев-Дубровник, Максім Севелеў-Дуброўнік, Maxime Seveleu-Dubrovnik
Максім Севелеў-Дуброўнік - Maxime Seveleu-Dubrovnik